Werken bij Kleentec

Objectmanager Noord Holland (Fulltime)

De objectmanager is eindverantwoordelijk voor het object m.b.t. de realisatie van het met de klant vastgestelde industriële reinigingsprogramma (bestek). Functioneert als aanspreekpunt voor de klant inzake, de (personeels)planning, operationele uitvoering van de werkzaamheden voor zowel dagdagelijkse- en periodieken werkzaamheden en de klachtafhandeling en initieert verbeterprojecten/aanpassingen t.a.v. van het reinigingsprogramma en mogelijk efficiency hiervan. Bewaakt de voortgang en kwaliteit van de industriële reiniging, lost verstoringen en problemen op, zorgt voor het invullen van de randvoorwaarde opdat de objectleiding gedurende de nacht uren het werk optimaal kan uitvoeren en zet escalatie in daar waar de situatie erom vraagt. Geeft hiërarchisch leiding aan ca. 80 medewerkers op de locatie, met behulp van 4 teamleiders en 4 meewerkend voormannen/-vrouwen. Is met regelmaat in avond en of nachturen aanwezig voor werkoverleggen, gesprekken met medewerkers en controle op naleving van gemaakte afspraken.

 

Verantwoordelijkheden:

 1. Realisatie schoonmaakprogramma conform normen t.a.v. kwaliteit en tijd:
 • Analyseren, inventariseren, plannen en verdelen van werkzaamheden volgens het werkprogramma;
 • Aanvullende/aangepaste werkzaamheden op basis van wensen van de klant (binnen bestaande kaders);
 • Zorgen voor een optimale bezetting op de locatie(s), aanpassen/verschuiven van bezetting in aansluiting op;
 • (Wijzigingen in) het werkprogramma, maar ook bij verzuim en verlof;
 • Bewaken van voortgang en kwaliteit met behulp van Kleendesk en afhandelen van, ook door de teamleiders aangegeven, (dreigende) knelpunten; e.e.a. binnen gestelde kaders;
 • Toezien op de naleving van procedures, werkmethoden, protocollen/voorschriften e.d., ten aanzien van Arbo en veiligheid, constateren van afwijkingen, aanspreken van medewerkers en laten herstellen van onvolkomenheden in het werk, ook naar aanleiding van klachten van opdrachtgever;
 • Binnen kaders aanvragen van middelen en (vervangende) materialen;
 • Borgen c.q. het doorvoeren van wijzigingen t.a.v. het industriële reinigingsprogramma in Kleendesk.
 1. Leidinggeven aan de medewerkers:
 • Bespreken van operationele resultaten, benoemen van aandachtspunten, aandacht voor de werksfeer en beleving van de medewerkers;
 • Zorgdragen voor de overdracht van kennis/vaardigheden m.b.t. de uitvoering van het werk, werkmethoden, gebruik van middelen/materialen, arbo en veilig werken, locatie-specifieke aspecten e.d. conform vastgesteld programma;
 • Zorgdragen voor persoonlijke beschermingsmiddelen gebaseerd op de voorschriften middels het Kleding Management Systeem;
 • Opvolgen van verzuim en in contact blijven met medewerkers ter bevordering van betrokkenheid en re-integratie;
 • Beoordelen en terugkoppelen van de beoordeling aan medewerkers, benoemen van aandachtspunten qua functioneren, inzet en betrokkenheid.
 1. Onderhouden van klantcontacten:
 • Periodiek en ad hoc voeren van overleg met klant over de uitvoering en kwaliteit van de werkzaamheden, bespreken van klanttevredenheid en eventuele aandachtspunten;
 • Afstemmen van eventuele onvolkomenheden/klachten en maken van afspraken over het voorkomen c.q. oplossen van klachten, ook voor wat betreft door de opdrachtgever te nemen maatregelen ter bevordering van een efficiënte en effectieve uitvoering van het werk;
 • Maken van afspraken over aanvullende werkzaamheden/beperkte aanpassingen in het werkprogramma binnen bestaande contractuele afspraken;
 • Inschakelen van leidinggevenden c.q. doorverwijzen van opdrachtgever bij commerciële aspecten van de dienstverlening c.q. structurele klachten.

 

 1. Verantwoorde uitvoering werkzaamheden:
 • Zorgdragen voor de urenregistraties, het minimaliseren van verzuim, bijhouden van kleendesk en vastleggen van bijzonderheden;
 • Aangeven van noodzaak tot aanpassing van de bestaande formatie en beschikbare materialen en middelen op basis van praktijkervaring en fluctuatie in het werkaanbod.
 • Rapporteert aan regio- en of operationeel manager.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.